Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u DriveCommander gebruikt. Uw gebruik van DriveCommander geeft aan dat u deze algemene voorwaarden accepteert en het DriveCommander.com privacybeleid op www.DriveCommander.com/home/privacy zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Als u deze algemene voorwaarden niet accepteert, mag u de DriveCommander-software of -service niet downloaden, starten of anderszins gebruiken.

DriveCommander-licentie en gebruiksbeperkingen

Onder voorbehoud van uw naleving van de algemene voorwaarden van deze overeenkomst en de voortdurende betaling van de toepasselijke kosten, verleent DriveCommander.com u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om DriveCommander te gebruiken, uitsluitend in verband met uw gebruik van de DriveCommander-service op één mobiele telefoon of mobiel computerapparaat. Deze licentie wordt onmiddellijk beëindigd wanneer het vroegst van het volgende gebeurt: a) deze overeenkomst eindigt, of b) uw toegang tot DriveCommander wordt opgeschort, geannuleerd of anderszins beëindigd.

Met uitzondering van de beperkte licenties die uitdrukkelijk in deze overeenkomst zijn verleend, behoudt DriveCommander.com alle rechten, eigendom en interesse in en aan DriveCommander, inclusief zonder beperking alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. Licenties of andere rechten die in deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn bedoeld om, bij implicatie, de wet, de aansporing, de estoppel of anderszins, te verlenen of te verlenen, en DriveCommander.com en haar leveranciers en licentiegevers behouden hierbij al hun respectieve rechten voor dan de licenties die uitdrukkelijk in deze overeenkomst zijn verleend.

Beperkingen

U stemt ermee in om geen van de volgende handelingen uit te voeren: a) reverse engineer, decompile, demontage, vertalen, wijzigen, wijzigen of anderszins wijzigen van DriveCommander, of enig deel daarvan; b) te proberen de broncode of -structuur van de DriveCommander-software af te leiden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DriveCommander.com; c) handelsmerken, handelsnamen, logo's, octrooi- of auteursrechtaankondigingen, of andere aankondigingen of merken van DriveCommander.com of van haar leveranciers of van haar leveranciers te verwijderen of te wijzigen; d) DriveCommander aan anderen te distribueren, onderlicentie of anderszins over te dragen; e) DriveCommander te gebruiken op een wijze die (i) inbreuk maakt op de intellectuele eigendom of de eigendomsrechten, rechten van publiciteit of privacy of andere rechten van een partij, (ii) in strijd met een wet, statuut, verordening of verordening, met inbegrip van, maar niet beperkt tot wet- en regelgeving met betrekking tot spammen, privacy, consumenten- en kinderbescherming, obsceniteit of laster, of (iii) is schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, lasterlijk of anderszins verwerpelijk; (f) de beveiliging van DriveCommander schenden of proberen te schenden, met inbegrip van, zonder beperking, toegang tot gegevens die niet voor u zijn bedoeld of die u niet mag openen, (ii) proberen de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen zonder de juiste toestemming te schenden; (iii) een poging om de dienst van eindgebruikers, host of netwerk te verstoren, te verstoren of uit te schakelen, zonder beperking, via middel van overbelasting, "overstromingen", "mailbombardementen" of "crashen", (iv) het vervalsen van een TCP/IP-pakket header of een deel van de header-informatie in een e-mail, (v) het nemen van maatregelen om diensten te verkrijgen waarop u geen recht hebt of (vi) het verzenden van virussen , worm, Trojaans paard of andere schadelijke code of gehechtheid. Schendingen van de systeem- of netwerkbeveiliging kunnen leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid; en (g) ongeoorloofde toegang van derden tot DriveCommander verhuren, verhuren of anderszins toestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DriveCommander.com.

U stemt ermee in dat DriveCommander.com en/of geïdentificeerde derden alle rechten, titels en belangen in DriveCommander bezitten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot alle rechten die bestaan onder octrooirecht, bedrijfsgeheim recht, en intellectuele eigendomsrechten. Deze bepaling overleeft elke beëindiging van deze overeenkomst.

Beperkte garantie en disclaimers

DriveCommander.com garandeert niet dat uw gebruik van DriveCommander ononderbroken of foutloos zal zijn. In plaats daarvan kunnen tijdelijke onderbrekingen van DriveCommander van tijd tot tijd optreden (zoals wanneer u een gebied binnenrijdt dat geen dekking heeft of wanneer DriveCommander of de DriveCommander-service onderhoud ondergaat) en DriveCommander uw communicatie kan onderbreken of anderszins verstoren wanneer u niet rijdt en wanneer het niet gewenst is. DriveCommander.com zullen redelijke inspanningen leveren om te proberen dergelijke voorvallen te beperken of te voorkomen.

DriveCommander.com beschikt over een technologisch en operationeel beveiligingsbeleid en -procedures om uw informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of onbedoelde vernietiging, maar DriveCommander.com geen opmerkingen of garanties doet met betrekking tot de beveiliging van DriveCommander of de overdracht van gegevens of informatie van en naar DriveCommander en de DriveCommander Service. DriveCommander.com zijn niet aansprakelijk voor u of iemand anders in het geval van ongeoorloofde infiltratie van een van haar systemen.

Beperking van de aansprakelijkheid

VOORZOVER KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT IS TOEGESTAAN, MAG DRIVECOMMANDER.COM OF HAAR LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AAN U OF AAN DERDEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, DAARUIT VOORTVLOEIENDE, BIJZONDERE OF VOORBEELDIGE SCHADE (MET INBEGRIP VAN IN ELK GEVAL, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR HET ONVERMOGEN OM DE APPARATUUR TE GEBRUIKEN OF TOEGANGSGEGEVENS, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN , WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING OF DERGELIJKE) ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE FLEETSAFER-SOFTWARE OF FLEETSAFER-DIENST, ZELFS INDIEN DRIVECOMMANDER.COM OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

ONDANKS EVENTUELE SCHADE DIE U OM WELKE REDEN DAN OOK ZOU KUNNEN OPLOPEN, DE VOL[INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ALL DAMAGES REFERENCED HEREIN AND ALL DIRECT OR GENERAL DAMAGES IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR OTHERWISE]LEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DRIVECOMMANDER.COM EN VAN ALLE DRIVECOMMANDER. DE LEVERANCIERS VAN COM ZIJN BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U DAADWERKELIJK BETAALT VOOR FLEETSAFER EN ALS ONDERDEEL VAN UW ABONNEMENT OP DE FLEETSAFER-DIENST. SOMMIGE STATEN EN/OF RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN KUNNEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

In de ruimste mate van toelaatbaar op grond van de toepasselijke wetgeving, in geen geval zal DriveCommander.com, haar licentiegevers en leveranciers, of agenten of werknemers van een van de voorgaande, aansprakelijk zijn voor elke beslissing die door u of iemand anders wordt genomen bij het gebruik van DriveCommander. U bent verantwoordelijk voor het volledige risico dat voortvloeit uit uw gebruik DriveCommander.

Schadeloosstelling

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving stemt u ermee in om DriveCommander.com en haar licentiegevers (met inbegrip van hun respectieve licentiegevers, leveranciers, cessionanten, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, en de respectieve functionarissen, bestuurders, werknemers, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers van elk van hen) vrij en onschadelijk te maken van en tegen enige aansprakelijkheid, verlies, letsel (met inbegrip van verwondingen die tot overlijden leiden), vraag, actie, kosten, kosten , of claim van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit of in verband met uw gebruik van DriveCommander.

Toepasselijk recht

Deze overeenkomst zal worden beheerst door en worden uitgelegd overeenkomstig de wetten van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, zonder dat gevolg wordt gedaan aan de bepalingen van het conflict van wetten. Voor zover gerechtelijke stappen noodzakelijk zijn in verband met de bindende arbitrage, zowel DriveCommander.com als u ermee instemt zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing.

Diverse

Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen DriveCommander.com en u met betrekking tot het onderwerp hiervan.Alle eerdere onderhandelingen, overeenkomsten, verklaringen, garanties, memoranda of verbintenissen met betrekking tot of op enigerlei wijze van invloed zijn op het onderwerp van deze overeenkomst worden samengevoegd in en vervangen door deze overeenkomst en zijn van geen enkele kracht of gevolg en geen enkele partij is aansprakelijk voor een andere partij met betrekking tot deze aangelegenheden.

DriveCommander.com of uw niet-naleving van een bepaling niet vereist, laat het recht van die partij om prestaties te allen tijde daarna eisen, noch een ontheffing van een schending of wanbetaling van deze overeenkomst een ontheffing vormen van een latere schending of wanbetaling of een ontheffing van de bepaling zelf. Indien een bepaling hierin niet afdwingbaar wordt geacht, zal deze bepaling worden gewijzigd om rekening te houden met de intentie van de partijen, en de overige bepalingen van deze overeenkomst blijven volledig van kracht en van kracht.

Geen enkele mondelinge toelichting of informatie die door een van de partijen wordt verstrekt, heeft gevolgen voor de betekenis of interpretatie van deze overeenkomst of vormen een onderpandsovereenkomst, garantie of overeenstemming tussen de partijen.

De rubrieken in deze overeenkomst zijn alleen voor het gemak van referentie, worden niet geacht deel uit te maken van deze overeenkomst en zullen niet worden genoemd in verband met de bouw of interpretatie van deze overeenkomst. Zoals in deze overeenkomst wordt gebruikt, worden de woorden "inclusief" en "inclusief" en variaties daarvan niet als beperkingsvoorwaarden beschouwd, maar eerder indicatief dan uitputtend en geacht te worden gevolgd door de woorden "zonder beperking".

Als je vragen hebt over de voorwaarden van deze overeenkomst, neem dan contact op met DriveCommander.com door een e-mail te sturen naar info@DriveCommander.com, door te schrijven naar DriveCommander.com, Licentieovereenkomst voor eindgebruikers, DriveCommander.com, Polydon Park, 12 Milethorn Lane, Doncaster, DN1 2SU.