DriveCommander.com standaardvoorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig voordat u een versie van de DriveCommander®-toepassing installeert (inclusief alle versies, upgrades, wijzigingen, configuraties of toevoegingen aan die software en service) (gezamenlijk "DriveCommander"). UW GEBRUIK VAN FLEETSAFER GEEFT AAN DAT U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ACCEPTEERT, WAARONDER HET DRIVECOMMANDER.COM PRIVACYBELEID DAT HIERBIJ IS OPGENOMEN, DIE EEN JURIDISCH CONTRACT VORMEN TUSSEN DRIVECOMMANDER.COM ("DRIVECOMMANDER.COM") EN U. Als u niet accepteert dat deze algemene voorwaarden niet worden gedownload, gestart of anderszins drivecommander niet downloaden, starten of anderszins gebruiken.

Voordat u de DriveCommander-toepassing op uw apparaat installeert of ermee instemt dat deze wordt geïnstalleerd, u verklaart en garandeert dat u (a) deze overeenkomst in zijn geheel hebt gelezen, inclusief de DriveCommander.com DriveCommander Software License (hierin opgenomen), (b) u begrijpt en akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, c) u bent ten minste 18 jaar oud, (d) als u deze overeenkomst accepteert voor een kind jonger dan 18 jaar, hebt u het wettelijke recht om deze overeenkomst aan te gaan namens het kind.

Deze algemene voorwaarden vertegenwoordigen de volledige overeenkomst ("Overeenkomst") tussen u en DriveCommander.com met betrekking tot DriveCommander. Alle verwijzingen hierin naar "u" en "uw" betekent dat u, uw werknemers en elke andere persoon of entiteit namens wie u de bevoegdheid hebt om deze algemene voorwaarden te aanvaarden, die allemaal ook door deze overeenkomst gebonden zijn voor zover toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving.

DriveCommander-service

De DriveCommander-service is een abonnementsgebaseerd programma waarmee DriveCommander via een draadloze verbinding informatie van en naar onze servers kan verzenden en ontvangen, met functies zoals automatische activering wanneer DriveCommander vaststelt dat u rijdt; omleiding en/of doorsturen van inkomende oproepen; het beperken van de mogelijkheid om te bellen (anders dan noodgevallen) of e-mail, chatberichten ("CHAT") of sms-berichten ("SMS") en een vertraging in de ontvangst en/ of mogelijkheid om tekst- of e-mailberichten te lezen. Lees deze sectie zorgvuldig door voordat u DriveCommander gebruikt, omdat het bepaalde aanvullende voorwaarden definieert die specifiek van toepassing zijn op uw gebruik van de DriveCommander-service.

DriveCommander beperkt het gebruik van mobiele telefoons niet in alle omstandigheden. Deze omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot: onvermogen om een nauwkeurige Global Positioning System ("GPS") lezing te verkrijgen om het rijden te bepalen, snelheid van het voertuig onder de drempelsnelheid, zwaar verkeer of lange stoplichten, het gebruik van de optie Passagier door de bestuurder van een voertuig en DriveCommander wordt geconfigureerd door u om gewoon verslag uit te brengen over het gebruik, maar niet te beperken gebruik.

DriveCommander maakt gebruik van de GPS-functionaliteit van een mobiel apparaat om het rijden te bepalen. GPS-gegevens zijn mogelijk niet altijd beschikbaar vanwege ondergrondse parkeerstructuren, terrein, hoogbouw of andere milieu-elementen. Soms kan een mobiel apparaat foutieve resultaten rapporteren waardoor DriveCommander niet kan bepalen wanneer een gebruiker rijdt. Gps-onnauwkeurigheden of storingen kunnen DriveCommander verstoren en zijn geen storingen van de toepassing. Dit kan ertoe leiden dat DriveCommander oproepen en sms'jes en andere communicatie niet kan omleiden of beperken tijdens een rit, evenals de activering van DriveCommander en de bijbehorende beperking en onderbreking van uw communicatie wanneer u niet rijdt.

Hoewel DriveCommander is ontworpen om te allen tijde toegang te verlenen tot noodoproepen, bestaat er altijd een risico op technische storingen, met name tijdens het testen of ombouwen van het systeem voor upgrades of algemeen onderhoud, in welk geval dergelijke noodoproepen van en naar de hulpdiensten kunnen worden geblokkeerd of anderszins kunnen worden belemmerd. U AANVAARDT EN STEMT ERMEE IN DAT U DOOR HET GEBRUIK VAN FLEETSAFER HET RISICO LOOPT DAT U EEN AANTAL NOODOPROEPEN BLOKKEREN EN VERSTOREN ALS GEVOLG VAN MOGELIJKE TECHNISCHE PROBLEMEN.

Uw locatie en activiteiten

DRAADLOZE NETWERKDEKKING WORDT GEBRUIKT DOOR FLEETSAFER. DRIVECOMMANDER.COM REGISTREERT HET BEGINTIJD VAN UW REIS, UW 'RIJSTAAT' EN BEWEGINGSACTIVITEIT EN DE EINDTIJD VAN UW REIS. BIJ HET GEBRUIK VAN FLEETSAFER GEEFT U DRIVECOMMANDER.COM TOEGANG TOT UW INFORMATIE OVER DE STAAT EN DE ACTIVITEIT EN U DERGELIJKE INFORMATIE INTERN EN AAN ELKE DOOR U GEAUTORISEERDE PARTIJ REGISTREREN, COMPILEREN EN WEERGEVEN. DERGELIJKE INFORMATIE IS ONDERWORPEN AAN DRIVECOMMANDER. HET PRIVACYBELEID VAN COM DAT ZICH OP https://drivecommander.com/PRIVACY-POLICY ZOALS VAN TIJD TOT TIJD IS GEWIJZIGD.

Informatiebeveiliging

BIJ de installatie van de software kunnen verschillende apparaatgerelateerde en persoonlijke gegevens worden opgenomen, waaronder uw naam, de naam van uw manager, uw organisatie, uw adres en telefoonnummer, apparaatmodel, pincode (alleen voor BlackBerry), uw serviceprovider, uw gebruik van de optie Passagier tijdens het rijden, uw aantal pogingen om een oproep te plaatsen of te beantwoorden tijdens het rijden, uw pogingen om een tekst (SMS) te verzenden tijdens het rijden , uw voorkeurstaal (voor interactieve spraakrespons), inkomende of uitgaande richting bellen, de gespreksantwoordtijd, de verbindingstijd van de oproep, de inkomende of uitgaande richting van de tekst en het percentage van de batterij dat met verschillende tussenpozen in uw apparaat blijft. Daarnaast kunnen uw accountgegevens, evenals andere betalings- en persoonlijke gegevens die door u worden verstrekt aan DriveCommander.com (rechtstreeks of via het gebruik van DriveCommander), worden vastgelegd. ALLE VERZAMELDE PERSOONLIJKE INFORMATIE ZAL WORDEN BIJGEHOUDEN EN GEBRUIKT IN OVEREENSTEMMING MET DRIVECOMMANDER. HET PRIVACYBELEID VAN COM LIGT AAN https://drivecommander.com/PRIVACY-POLICY ZOALS VAN TIJD TOT TIJD GEWIJZIGD.

Veilig en legaal gebruik

DriveCommander is geen veiligheidsdienst, het is een persoonlijke assistent. DriveCommander kan toestaan dat oproepen, tekst en gegevens werken voor de duur of een deel van een reis – het is aan jou om verantwoord te rijden. U erkent dat het besteden van aandacht aan DriveCommander op uw mobiele handset tijdens het rijden een risico van letsel of overlijden kan opleveren voor u en anderen in situaties die anders uw onverdeelde aandacht vereisen, en u stemt daarom ermee in om te voldoen aan het volgende bij het gebruik van DriveCommander: (a) alle verkeerswetten in acht te nemen en anderszins veilig te rijden; b) niet bevestigen dat u zich in de passagiersmodus bevindt, tenzij u een passagier bent; c) DriveCommander niet gebruiken voor illegale, ongeoorloofde, onbedoelde, onveilige, gevaarlijke of onwettige doeleinden, of op enigerlei wijze in strijd met deze overeenkomst; (d) alle draadloze apparaten en kabels die nodig zijn voor het gebruik van DriveCommander op een veilige manier in uw voertuig, zodat ze uw rijgedrag niet verstoren en de werking van een veiligheidsvoorziening (zoals een airbag) niet verhinderen.

Om DriveCommander te kunnen gebruiken, moet u de wettelijke rijleeftijd hebben. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u DriveCommander alleen gebruiken met toestemming van een ouder of wettelijke voogd die deze overeenkomst namens u kan accepteren. Als u een ouder bent van een wettelijke voogd die deze Voorwaarden accepteert namens een kind jonger dan 18 jaar, stemt u ermee in en aanvaardt u dat u volledig verantwoordelijk bent voor het gebruik van de software, inclusief eventuele financiële kosten die het kind kan maken door het gebruik van de software.

U bent verantwoordelijk voor de naleving van alle federale, staats-, lokale en buitenlandse wetgeving die van toepassing is op uw gebruik van DriveCommander.

U STEMT ERMEE IN OM DRIVECOMMANDER.COM ONSCHADELIJK TE MAKEN EN VAST TE HOUDEN TEGEN ALLE CLAIMS DIE HET GEVOLG ZIJN VAN GEVAARLIJK OF ANDERSZINS ONGEPAST GEBRUIK VAN FLEETSAFER IN EEN BEWEGEND VOERTUIG, OOK ALS GEVOLG VAN UW NIET-NALEVING VAN DE BOVENSTAANDE AANWIJZINGEN.

Batterijgebruik

DriveCommander is een "always on" service die RF-sensoren en GPS gebruikt om de 'rijtoestand' te bepalen. Als zodanig zal het gebruik maken van meer batterijvermogen dan typische "on-demand" toepassingen. DriveCommander.com raadt DriveCommander-gebruikers aan hun telefoons vaker op te laden, ervoor te zorgen dat hun batterij binnen de gebruiksduur is en/of batterijen met een langere levensduur te gebruiken.

Betaling

Voordat DriveCommander wordt geactiveerd, moet u een directe facturerings- of prepaidovereenkomst aangaan met DriveCommander.com. U stemt ermee in alle kosten te betalen die in rekening worden gebracht op uw account voor DriveCommander (inclusief toepasselijke staats- en lokale belastingen), in overeenstemming met de factureringsvoorwaarden van DriveCommander.com die van kracht zijn op het moment dat de kosten verschuldigd worden. Dergelijke kosten worden elke maand in rekening gebracht (of tegen overeengekomen factureringsintervallen), zelfs als u DriveCommander niet gebruikt. DriveCommander.com behoudt zich het recht voor om de kosten voor DriveCommander te allen tijde te wijzigen, op 30 dagen voorafgaand schriftelijke kennisgeving aan u. Als u de kosten voor DriveCommander niet betaalt wanneer deze verschuldigd is, behoudt DriveCommander.com zich het recht voor om alle rechtsmiddelen na te streven om de door u verschuldigde bedragen te innen, een late rente te verkrijgen tegen een tarief van 1,5% van het uitstaande saldo per maand, of het maximale tarief dat wettelijk is toegestaan, indien dit lager is, en om uw toegang tot DriveCommander op te schorten of te beëindigen. In het geval dat u het mobiele apparaat verkoopt of anderszins permanent overdraagt, blijft u verantwoordelijk voor de betaling van alle kosten totdat u ons op de hoogte stelt uw abonnement op te zeggen.

Beëindiging van DriveCommander door DriveCommander.com

DriveCommander.com behoudt zich het recht voor om DriveCommander in het algemeen te beëindigen en/of om u op elk moment om welke reden dan ook, om welke reden dan ook, te beëindigen, na 30 dagen van tevoren schriftelijk aan u.

Beëindiging van DriveCommander door u

U DriveCommander te allen tijde, na 30 dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving, beëindigen door een e-mail te sturen naar support@DriveCommander.com. Een bevestiging van geannuleerde service wordt u per e-mail teruggestuurd. Als u geen bevestigingsmail ontvangt, is het uw verantwoordelijkheid om opnieuw contact met ons op te nemen om ervoor te zorgen dat we uw ontslage-mail hebben ontvangen en eventuele verdere facturering, zonder verdere kennisgeving door u, zonder dat onze bevestiging door u hierin wordt geaccepteerd. Een dergelijke annulering door u wordt van kracht voor de volgende factureringsperiode. Bij beëindiging van het abonnement is DriveCommander.com niet aansprakelijk voor u of zijn er verdere verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

Meldingen

DriveCommander.com kan deze overeenkomst indien nodig herzien om te voldoen aan wijzigingen in de toepasselijke wet- en regelgeving en zal ernaar streven u op de hoogte te stellen van deze wijziging via de e-mail die u hebt verstrekt. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM DRIVECOMMANDER.COM OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN EEN GEWIJZIGD E-MAILADRES. Door gebruik te maken van DriveCommander stemt u in DriveCommander.com om alle communicatie, inclusief mededelingen, overeenkomsten, wettelijk verplichte openbaarmakingen of andere informatie in verband met DriveCommander (gezamenlijk "Notices") elektronisch te ontvangen. DriveCommander.com kunnen dergelijke mededelingen doen door ze op de DriveCommander.com website te plaatsen en u de link van een dergelijke kennisgeving te e-mailen of dergelijke mededelingen naar uw draadloze apparaat te downloaden. Als u uw toestemming voor het elektronisch ontvangen van kennisgevingen wilt intrekken, moet u uw gebruik van DriveCommander stopzetten.